Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2012

lilkakilka
Reposted frombethgadar bethgadar
lilkakilka
9403 2db8
Reposted frommartynkowa martynkowa
lilkakilka
9561 50ae 500
Reposted frompeyt peyt
lilkakilka
9591 cf8f
Reposted fromgive--me--love give--me--love
lilkakilka
9630 e6ec
Reposted fromwhateveer whateveer
lilkakilka
lilkakilka
DONKISZOTERIA – postawa życiowa charakteryzująca się marzycielstwem, brakiem rozsądku w ocenianiu ludzi i sytuacji, pragnieniem walki o nierealne cele, nierozsądnym entuzjazmem w podejmowaniu nieosiągalnych zadań.
Reposted frompoppyseed poppyseed viasunshines4me sunshines4me

December 04 2012

lilkakilka
lilkakilka
lilkakilka
Nigdy nie wiesz, w co się wjebiesz.
Reposted fromthesmajl thesmajl viasunshines4me sunshines4me
lilkakilka
Reposted frommeren meren viasunshines4me sunshines4me
lilkakilka
Nadchodzi czas, kiedy będzie trzeba wybrać między tym co dobre, a tym co łatwe.
— Joanne Kathleen Rowling - Harry Potter i Zakon Feniksa
Reposted fromssozs ssozs viasunshines4me sunshines4me
lilkakilka
Nie przeklinam, no ale.. jak coś raz chuj strzeli, to się, kurwa, wszystko pierdoli...
— fdsfds
Reposted frompesymista pesymista viasunshines4me sunshines4me
lilkakilka
9767 3d6c
Reposted fromterefereere terefereere viasunshines4me sunshines4me
lilkakilka
Chodź, zgorszymy trochę moje łóżko.
— ;)

November 20 2012

7098 3efe
Reposted fromimissthesleep imissthesleep
lilkakilka
7074 b273
Reposted fromjaworkowa jaworkowa
lilkakilka
7096 1ab5
Reposted fromblueinsane blueinsane
lilkakilka
7342 10da 500
Reposted fromble ble
lilkakilka
7722 49e4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl